Các khái niệm trong Naruto - Các định nghĩa trong naruto